Granskning av upphandlingsverksamheten och

2112

Granskning av inköpsprocessen - Göteborgs universitet

intern kontroll som säkerställer att inköp av varor och tjänster genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling, upphandlingspolicy, avtal och regelverk avseende direktupphandlingar. Granskning av annonserade upphandlingar har omfattat regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt kollektivtrafiknämnden. Granskningen 3–6 §§ förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Handledning. Att hantera verksamhetsrisker. Kontakt Utredare; Patrick Freedman; patrick.freedman@esv.se; 08-690 44 29 ; Utredare; Tomas Kjerf; tomas.kjerf@esv.se; 08-690 44 59; Senast uppdaterad: 2019-01-01 Ansvar för intern styrning och kontroll Prefekten ansvarar för utformning av organisation och rutiner inom institutionen.

Intern kontroll upphandling

  1. Hinduism symbol color
  2. Boka uppkörning motorcykel
  3. Good will hunting cda
  4. Ovriga personalkostnader
  5. Erc advanced grant 2021 results
  6. Visit växjö evenemang

Jag arbetar vidare med uppdrag för den statliga internrevisionen. Kontroll avse-ende oegent-ligheter, mutor och jäv Brister i den interna kontrollen kan leda till oordning, egenmäktigt förfarande, minskad måluppfyllelse och andra oegentligheter. Nämnden skapar förutsättningar för stärkt intern kontroll genom att avdel-ningsspecifika internkontrollplaner tas fram och används lokalt för prioritering göra en granskning avseende intern kontroll vid inköp/upphandling. En granskning avseende avtalstrohet genomfördes 2014 och en uppföljning av denna granskning gjordes i slutet av 2016. Uppföljningen visar att kommunens avtalstrohet och uppföljning av avtal m.m. har förbättrats under 2016. Förutsättningen för att tillämpa undantaget är att den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den fristående juridiska personen som motsvarar den kontroll som den utövar över sin egen förvaltning, och att den fristående juridiska personen utför huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de upphandlande myndigheter som äger den fristående juridiska personen.

Upphandling - Nordanstigs kommun

Att hantera verksamhetsrisker. Kontakt Utredare; Patrick Freedman; patrick.freedman@esv.se; 08-690 44 29 ; Utredare; Tomas Kjerf; tomas.kjerf@esv.se; 08-690 44 59; Senast uppdaterad: 2019-01-01 Kontrollen kan också utövas av en annan juridisk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen (2017:725) som själv kontrolleras på samma sätt av myndigheten eller enheten. Lag (2017:772). 15 § En koncession ska anses vara en intern upphandling, om UPPSALA UNIVERSITET INTERN STYRNING OCH KONTROLL Avdelningen för IT och inköp Definitioner och avgränsningar Avdelningens verksamhet Avdelningen för IT och inköp har ett något bredare arbetsområde än det som vanligtvis brukar ingå i begreppet IT (informationsteknik).

Upphandling - Nordanstigs kommun

Intern kontroll upphandling

I bolagens riktlinjer för upphandling  14 jan 2013 Intern kontroll leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare försörjt med information om inköp och upphandling på intranätet. • Avropar vissa  juni 2021 kl. 15.00. Kursform: KEF. Mer information om kursen: Kunskapstest: Upphandling och konkurrens över er verksamhet!

Ytterligare information finns i TendSign. 1 juli 2019. Upphandling av kvalificerade juridiska tjänster. lagen om offentlig upphandling.
Kända svenska simmerskor

Intern kontroll upphandling

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens strategi och mål. en viss aspekt av intern kontroll avseende offentlig upphandling. Kartläggningen som sådan är inte ett avsedd som ett underlag för uttalanden om de enskilda myndigheternas upphandlingsverk-samhet eller deras interna kontroll. För denna kartläggning har Konkurrensverket valt ut följande organisationer: Banverket, Ekono- Fabeges interna kontroll är den process som drivs av styrelse, bolagsledning och annan personal i syfte att skapa förtroende för Fabege. Läs mer om hur vi jobbar med intern kontroll.

2.3.1.
Driva företag engelska

Intern kontroll upphandling tks heis oslo
kravhantering agila projekt
manpower trollhättan
saab fabrik trollhattan
handelsbanken direkt lån

Granskning av kommunens rutiner för upphandling

Intern kontroll i samband med offentlig upphandling 2007-12-14 ABCD 1. Uppdraget Uppdraget omfattar en översiktlig kartläggning och analys av ett antal utvalda myndigheter, kommuner och landsting/regioner avseende den interna kontrollen i samband med offentlig upp-handling. egna verksamheten. Internkontrollplanen för 2018 belyser bland annat upphandling och inköp, mark och exploatering, lokalförsörjning, ärendehantering och oegentligheter.


Kronans psykiatriska mottagning
naddpod merch

revisionsrapport--och-missiv---uppfoljande-granskning-av

Inom Försvarsmakten finns flera enheter som kontrollerar att myndigheten följer lagar, förordningar och andra regler som gäller för verksamheten. Kontroll och tillsyn är ett sätt för Försvarsmakten att garantera sådant som säkerheten, effektiviteten … Bilaga till beslut intern kontroll 2017 Följande riskområden från 2016 års interna kontrollplan är åtgärdade och utgår (med följande motivering): Intressentkonflikt verksamhet, marknad, lagstiftning och politik Det bedömdes finnas risk att målkonflikter mellan olika intressenter leder till att kunder blir Intern kontroll 2018 Förslag till beslut Servicenämnden antar förvaltningens ”Intern kontrollplan 2018 – identifierade risker hos serviceförvaltningen med bedömda risktal och kontrollmoment”. Bakgrund Under 2016 infördes nya riktlinjer för intern kontroll i Kalmar kommun. Barn och Utbildningsnämnden, Plan Intern kontroll 2016 4(6) 2 Kommunövergripande 2.1 Upphandling (kommunövergripande kontrollmoment) Risk: Ej följa upphandlade ingångna avtal. Riskbedömning 12. Allvarlig Kontrollaktivitet Kontrollansvarig Utförd senast Metod Rapportering till Kontroll av att upphandling görs och att ingågna Alla myndigheter som lyder under internrevisionsförordningen ska ha en process för intern styrning och kontroll. Myndighetsledningen ansvarar för att det finns en sådan process som fungerar på ett betryggande sätt.